?KULTYWOWANIE TRADYCJI STRAACKICH

PRZEZ OSP W MIDZYBRODZIU YWIECKIM?

Ochotnicza Stra Poarna w Midzybrodziu ywieckim w 2010 roku podja starania o przyznanie pomocy finansowej zwizanej z zakupem umundurowania galowego dla 41 czonkw jednostki. 25 padziernika 2010 przedstawiciele OSP zoyli wniosek o przyznanie teje pomocy ze rodkw Unii Europejskiej. Po ocenie zoonego wniosku, 10 sierpnia 2011 roku podpisano umow na realizacj projektu.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego OSP a take, kontynuowanie tradycji jednostki OSP w Midzybrodziu ywieckim. Zakup regionalnego umundurowania galowego dla czonkw Ochotniczej Stray Poarnej by najwaniejszym elementem caego przedsiwzicia. Dziki temu jednostka bdzie moga kontynuowa tradycje kulturowe, poprzez udzia w uroczystociach straackich, pastwowych i kocielnych. Rozwijanie tradycji historycznej bdzie kontynuowane i utrwalane poprzez wykonanie teje podstrony internetowej z fotografi i opisem historycznym jednostki oraz wielu wydarze zwizanych z yciem OSP w Midzybrodziu ywieckim.

Warto projektu okrelono na kwot ok. 36000 z z czego refundacja z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich wynosi 70%, natomiast z budetu OSP 30%.

Projekt by realizowany od sierpnia 2011 roku, a zakoczy si z dniem 28 grudnia 2011 roku. Od dnia 29 grudnia 2011 roku, OSP kontynuuje tradycje historyczne, ktre trwaj od momentu powstania Ochotniczej Stray Poarnej w Midzybrodziu ywieckim?